НАУКА
И
ЖИЗНЬ
Понедельник, 22.07.2024, 10:24ХРОНОГРАФ                                    
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта

ДРУЗЬЯ САЙТА
ЗНЦИКЛОПЕДИЯ ЗНАНИЙ

счетчик посещений


Облік інших необоротних матеріальних активів і їх зносу

[ЧИТАТЬ ПОЛНОСТЬЮ (578.8 Kb)]

28.01.2017, 11:56

Читать полностью в формате WORD


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ІНШИХ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ ТА ЇХ РОЛЬ У ВИРОБНИЧОМУ ПРОЦЕСІ ВАТ «РІВНЕНСЬКИЙ ЗАВОД ТРАКТОРНИХ АГРЕГАТІВ»
1.1 Економічна сутність та класифікація інших необоротних матеріальних активів та їх зносу
1.2 Огляд нормативних документів, які регламентують облік інших необоротних активів
РОЗДІЛ 2 ОБЛІК ІНШИХ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ ВАТ «РІВНЕНСЬКИЙ ЗАВОД ТРАКТОРНИХ АГРЕГАТІВ»
2.1 Первинний облік інших необоротних активів
2.2 Аналітичний та синтетичний облік інших необоротних активів
РОЗДІЛ 3 ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА МЕТОДИКИ ОБЛІКОВИХ ОПЕРАЦІЙ ІНШИХ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ


ВСТУП


Курсова робота з фінансового обліку виконується на прикладі бухгалтерської та іншої документації ВАТ “Рівненський завод тракторних агрегатів”.
Обєктом дослідження курсової роботи є приватне підприємство ВАТ “Рівненський завод тракторних агрегатів”.
Предметом дослідження даної курсової роботи є методика обліку інших необоротних активів на підприємстві.
Мета курсової роботи полягає в розробці основних методичних принципів організації обліку інших необоротних активів на підприємстві.
Завдання курсової роботи з фінансового обліку полягає в наступному:
- систематизувати, розширти, закріпити теоретичні знання та практичні навички ведення бухгалтерського обіку , набуті під час вивчення курсу “Фінансовий облік I ”, і “Фінансовий облік II ”;
- перевірити вміння застосувати ці знання для оцінки постановки обліку на підприємстві ВАТ “Рівненський завод тракторних агрегатів” і розробки пропозицій щодо її вдосконалення;
- розвинути навички самостійної роботи і використання отриманих знань з організації і методики наукових досліджень у вирішенні завдань, поставлених у курсовій роботі.
У першому розділі потрібно навести організаційно – правова характеристику підприємництва відповідно до статуту і засновницьких документів, дозволів на здійснення діяльності. Визначити вплив структури підприємства на організацію бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Розглянути облікову політику, спосіб обробки інформації, форма організації обліку.
У другому розділі описати порядок відображення господарських операцій з об’єктом обліку у первинних документах. Оцінити дотримання вимог до оформлення первинних документів на підприємстві.
У третьому розділі розглянути можливі шляхи удосконалення організації та методики облікових операцій інших необоротних активів ВАТ “Рівненський завод тракторних агрегатів”.

Список використаної літератури

1. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств ” у редакції Закону від 22.05.1997 р. №283/97-ВР (із змінами і доповненнями).
2. Закон України №168/97-ВР від 03.04.1997 p. "Про податок на додану вартість", зі змінами.
3. Закон України №996-XIV від 16.07.1999 p. “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні ”.
4. Постанова Кабінету Міністрів України від 22.01.1996 p. №116, зі змінами і доповненнями. Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, недостачі, знищення (псування) матеріальних цінностей.
5. П(С)БО 7 - Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. №92.
6. Наказ Міністерства статистики України від 29.12.1995 р. №352. Про затвердження типових форм первинного обліку.
7. Наказ Мінфіну України від 11.08.1994 р. №69, зі змінами. Інструкція щодо інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків.
8. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств та організацій, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 p. №291.
9. Абрамцова Т. Визначаємо групу ОФ – Баланс. – 2006. -№37.
10. Бабаев Ю.А. Теория бухгалтерского учета: Учебник для вузов. - М.: Аудит, ЮНИТИ, 1999. - 391 с.
11. Буханцева М. Переоцінка об’єкта основних засобів. - Вісник податкової служби. – 2003. - №17.
12. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для студентів спеціальності “Облік і аудит” вищих навчальних закладів. / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – 7-ме вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП “Рута”, 2006. – 832 с.
13. Верхогляд В. Переоцінка основних засобів. – Баланс. – 2004. - №5.
14. Винокуров Д. Наслідки самостійної переоцінки основних фондів. – Налоги и бухгалтерский учет. – 2004. - №3.
15. Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку: Навчальний посібник / Під ред. М.В. Кужельного. - 5-те видання, доповнене і перероблене. - К.: А.С.К., 1998. - 223 с.
16. Гусева Т.М., Шеина Т.Н. Основы бухгалтерского учета: теория, практика, тесты: Учебное пособие / Под ред. В.Г. Гетьмана. - М.: Финансы и статистика, 1998. - 208 с.
17. Діброва Н. Загальні принципи класифікації основних засобів на підприємствах // Баланс. – 2006. - №4.
18. Карпова В. Ремонты новых ОФ: варианты распределения. –Бухгалтер. – 2004. - №19.
19. Киселева А. Новая, четвертая группа ОС в налоговом учете. – Вестник бухгалтера и аудитора Украины. – 2003. - №5.
20. Кононенко О. Основные фонды по новым правилам. – Бухгалтерская неделя. – 2004. - №37.
21. Кононенко О. Ремонт основных фондов: особенности 2005 года. - Бухгалтерская неделя. – 2005. - №17.
22. Корнєв М. Несвоєчасна дооцінка основних засобів. - Податки та бухгалтерський облік.- 2007. - №96.
23. Крысенко Т. Ликвидация основных средств. – Бухгалтерия. Налоги. Бизнес. – 2006. - №34.
24. Любушин Н.П., Жаринов В.В., Бородина Н.В. Теория бухгалтерского учета: Учебное пособие для вузов / Под ред. проф. В.Д. Новодворского. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. - 294 с.
25. Макаров В.Г. Теоретические основы бухгалтерского учета. - М.: Финансы, 1998. - 159 с.
26. Максутов С. Про можливість переоцінки (індексації) основних засобів в бухгалтерському та податковому обліку. – Вестник бухгалтера и аудитора Украины. – 2008. - №7.
27. Миняйло. В. Учет амортизации ОС и ОФ. – Вестник бухгалтера и аудитора Украины. – 2007. - №13-14.
28. Морозова Н. Модернізація основних засобів. – Вісник податкової служби. – 2001. - №45.
29. Н.И. Попова. Теория бухгалтерского учета. Учебное пособие. - Донецк: КИТИС, ДонГУ, 1998 г. - 204 с.
30. Об’єкти бухгалтерського та податкового обліку. Збірник систематизованого законодавства. Керівник авторського колективу видавництва „Бліц-інформ” І. Назарбаєва. К: Бліц-інформ, 2004.
31. Партин Г.О. Бухгалтерський облік: основи теорії та практики: Навч. посібник. - К.: Т-во "Знання", КОО, 2000. - 245 с.
32. Пархоменко В.М. Бухгалтерський облік в Україні. Нормативи. Коментарі. ч. 5. - Луганськ: "Промдрук" ДСД "Лугань", 2000. - 336 с.
33. Сердюк В.Н. Бухгалтерский учет: Учебно-практическое пособие. - Донецк: КИТИС, ДонГУ, 1999. - 528 с.
34. Сопко В. Бухгалтерський облік: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 1998. - 448 с.
35. Хоцянівська Н. Основні фонди в оперативному лізингу та у користуванні. - Вісник податкової служби. – 2006. - №19.
36. Хоцянівська Н. Порядок нарахування податкової амортизації - Вісник податкової служби. – 2006. - №10.
37. Чацкис Е.Д., Лысюк А.Н. Бухгалтерский учет: основы теории и практики. - Донецк: Сталкер, 1999. - 272 с.
38. Шевченкова Л. Податкова амортизація – 2004. - Баланс. – 2004. -
Категория: БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АУДИТ | Добавил: qreter
Просмотров: 333 | Загрузок: 3 | Рейтинг: 0.0/0
ПОИСК ПО САЙТУ

ВНИМАНИЕ!!!

НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендуем Вам воспользоваться функцией "ПОИСК ПО САЙТУ", для отображения и поиска необходимого и интересующего Вас материала


НОВОСТИ САЙТА!!!Copyright MyCorp © 2024

Рейтинг@Mail.ru www.ALL-TOP.ru
Besucherzahler femmes russes a marier
счетчик посещений