НАУКА
И
ЖИЗНЬ
Понедельник, 22.07.2024, 09:40ХРОНОГРАФ                                    
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта

ДРУЗЬЯ САЙТА
ЗНЦИКЛОПЕДИЯ ЗНАНИЙ

счетчик посещений


Облік інших необоротних активів на прикладі "Рівненський завод тракторних агрегатів"

[ЧИТАТЬ ПОЛНОСТЬЮ (84.0 Kb)]

28.01.2017, 11:53

Читать полностью в формате WORD


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ІНШИХ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ ТА ЇХ РОЛЬ У ВИРОБНИЧОМУ ПРОЦЕСІ ВАТ "РІВНЕНСЬКИЙ ЗАВОД ТРАКТОРНИХ АГРЕГАТІВ"
1.1 Економічна сутність та класифікація інших необоротних матеріальних активів та їх зносу
1.2 Огляд нормативних документів, які регулюють облік інших необоротних активів
РОЗДІЛ 2. ОБЛІК ІНШИХ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ ВАТ "РІВНЕНСЬКИЙ ЗАВОД ТРАКТОРНИХ АГРЕГАТІВ"
2.1 Первинний облік інших необоротних активів
2.2 Аналітичний та синтетичний облік інших необоротних активів
РОЗДІЛ 3. ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА МЕТОДИКИ ОБЛІКОВИХ ОПЕРАЦІЙ ІНШИХ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


ВСТУП


Облік необоротних активів – це важливе та актуальне питання в бухгалтерському обліку. Вивчення цього питання дає змогу краще прослідкувати господарські процеси, які відбуваються на підприємствах. Актуальність гармонізації у сфері бухгалтерського обліку основних засобів та інших необоротних матеріальних активів зростає у зв’язку з розширенням Європейського Союзу, яке відкриває нові перспективи для партнерства, економічної інтеграції та співробітництва.
Метою курсової роботи є виявлення економічної сутності інших необоротних активів, а також правил ведення первинного, аналітичного та синтетичного обліку інших необоротних матеріальних активів на підприємстві.
Завдання курсової роботи:
- розширити, систематизувати та закріпити теоретичні знання та практичні навички ведення бухгалтерського обліку, набуті під час вивчення курсу "Фінансовий облік";
- перевірити вміння застосовувати набуті знання для оцінки постановки обліку на підприємстві ВАТ "Рівненський завод тракторних агрегатів" і розробки пропозицій щодо її вдосконалення;
- розвинути навички самостійної роботи і використання отриманих знань з організації і методики наукових досліджень у вирішенні завдань, поставлених у курсовій роботі.
Об’єктом дослідження є інші необоротні матеріальні активи.
Предметом дослідження є методика ведення обліку інших необоротних матеріальних активів на підприємстві.
Методи дослідження:
1. Спостереження. Наукове дослідження ведення первинного, аналітичного та синтетичного обліку, документальне оформлення всіх процесів, що безпосередньо відбуваються на підприємстві за звітній період.
2. Опис. В роботі описані всі вимоги та стандарти, яким повинен відповідати облік інших необоротних матеріальних активів.
3. Аналіз. Виявлення тенденцій протікання різних процесів та операцій з необоротними активами, їх надходження або вибуття з підприємства, а також їх роль у виробничому процесі для підприємства.
4. Узагальнення. Узагальнення всіх операцій з іншими необоротними активами, що відбуваються на підприємстві за звітній період і відображення їх у облікових регістрах.
5. Систематизація аналітичних даних по підприємству для синтетичного обліку, а потім складання та подання фінансової звітності.
Підстави та вихідні дані для написання курсової роботи були надані підприємством ВАТ "Рівненський завод тракторних агрегатів".
Інформаційною базою написання курсової роботи є законодавчі та нормативні документи України, праці вітчизняних і закордонних вчених з питань обліку інших необоротних матеріальних активів, спеціалізовані періодичні видання, первинні документи, облікові регістри та форми звітності досліджуваного підприємства.

Список використаної літератури

1. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в України" від 16.07.99р. №996-ХІV зі змінами і доповненнями.
2. Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 22 лютого 1997 року № 283/97-ВР.
3. Наказ Мінстату України від 29.12.95 р. №352 "Про затвердження типових форм первинного обліку".
4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 2 "Баланс".
5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 7 "Основні засоби".
6. Інструкція "Про використання плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань та господарських операцій підприємств та організацій", затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99р. №291.
7. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 1 "Подання фінансових звітів".
8. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський облік в зарубіжних країнах [Текст] : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит" / Ф.Ф. Бутинець, Л.Л. Горецькаю. – Житомир : ПП "Рута", 2002.
9. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для студентів спеціальності "Облік і аудит" вищих навчальних закладів. / За редакцією проф. Ф.Ф. Бутинця. – 5-е вид. і перероб. – Житомир: ПП "Рута", 2003. – 726с.
10. Бухгалтерський фінансовий облік [текст]: підручник для студентів спеціальності "Облік і аудит" вищих навчальних закладів [Ф. Ф. Бутинець та ін.]; під заг. ред. [і з передм.] Ф. Ф. Бутинця. – 8-ме вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП "Рута", 2009. – 912с. – 1000примю – ISBN 978-966-8162-49-7
11. Герасим П.М., Журавель Г.П., Хомин. Фінансовий, управлінський та податковий облік у господарських товариствах. Тернопіль, 2003. – 522с.
12. Герасим П.И., Кізима А.Я., Забчук В.Д., Кушніри І.П., Хомин П.Я. Фінансовий облік і звітність на підприємствах різних галузей: Навчальний посібник./ За ред. П.Я. Хомина. – Тернопіль: Астон, 2000. – 288с.
13. Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку : навчальний посібник / під ред. М. В. Кужельного. – 5-те видання, доповнене і перероблене. – К. : А.С.К., 1998. – 223 с.
14. Губіна І. Безкоштовно отримані необоротні активи в бухгалтерському обліку [текст] / І. Губіна // Бухгалтерія. – 2001. - № 30 (445). – С. 87-89.
15. Гусева Т.М., Шеина Т. Н. Основы бухгалтерского учета: теория, практика, тесты: Учебное пособие / под ред. В. Г. Гетьмана . – М. : Финансы и статистика, 1998. – 208 с.
16. Давидюк Т.В., Панченко І.А., Свідерська О.О. Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця, проф. Т. Б. Трифонова, А. Марчевої. – Жтомир: ЖДТУ, 2005. – 204с.
17. Кобилянська О. І. Фінансовий облік: Навч. посіб. – к.: Знання. 2004. – 473с.
18. Лишиленко О.В. Бухгалтерський фінансовий облік. Навчальний посібник. Київ: Вид-во "Центр навчальної літератури", 2004. - 528с.
19. Лобза І. Бухгалтерський і податковий облік безкоштовного одержання основних засобів [текст] / І. Лобза // Все про бухгалтерський облік. – 2003. - № 5. – С. 4-5.
20. Любушин Н.П., Жаринов В.В., Бородина Н.В. Теория бухгалтерського учета: Учебное пособие для вузов / Под ред. проф. В. Д. Новодворского. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 294 с.
21. Малюга Н.М. Наукові дослідження в бухгалтерському обліку: Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів./ за ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ПП "Рута", 2003. – 476с.
22. Массаковський В.В. Концепція побудови бухгалтерського обліку в Україні // Бухгалтерський облік і аудит. – 2007.- №10. - C.18-25.
23. Партин Г. О. Бухгалтерський облік: основи теорії та практики: навч. посібник. – К. : Т-во "Знання", КОО, 2000. – 245 с.
24. Пушкар М.С. Фінансовий облік: Підручник. – Тернопіль: Карт-блант. 2002. – 628с.
25. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування та звітність: Підручник. – К.: Алерта, 2006. – 1080с.
26. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування та звітність: Підручник. – 3-те вид. допов. і перероб. – К.: Алерта, 2008. – 926с.
27. Чебанова Н.В., Василенко Ю.А. Бухгалтерський фінансовий облік: Посібник. – К.: Видавничий центр "Академія", 2002. – 672с.
Категория: БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АУДИТ | Добавил: qreter
Просмотров: 373 | Загрузок: 3 | Рейтинг: 0.0/0
ПОИСК ПО САЙТУ

ВНИМАНИЕ!!!

НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендуем Вам воспользоваться функцией "ПОИСК ПО САЙТУ", для отображения и поиска необходимого и интересующего Вас материала


НОВОСТИ САЙТА!!!Copyright MyCorp © 2024

Рейтинг@Mail.ru www.ALL-TOP.ru
Besucherzahler femmes russes a marier
счетчик посещений